Kvalitetspolicy för Otto Olssons Bil AB

Kvalitetspolicy

Otto Olssons Bil AB erbjuder både person- och transportbilar med tillhörande produkter och tjänster, som tillgodoser behov och förväntningar på ett bekymmersfritt bilinnehav, för kunder med höga krav på att färdas säkert, komfortabelt och miljövänligt.

Detta når vi genom:

  • Totalkvalitet, dvs. kvalitet i alla led för att åstadkomma maximal kundtillfredsställelse.
  • Fastställda och mätbara kvalitetsmål vilka regelbundet följs upp och revideras.
  • Ett aktivt samarbete med leverantörer och samarbetspartners, kompetenta medarbetare, samt styrda och kontrollerade processer, för att ständigt uppfylla och förbättra kvalitetssystemet så att vi behåller kunders och övriga intressenters förtroende.